Projecte Pla de Barris

El barri del Portal de la Magdalena - Noguerola de Lleida, ocupa la zona primigènia de la ciutat que envolta el monument històric i artístic més identificatiu, la Seu Vella, amb la que es completa i tanca la zona de la ciutat al voltant del turó resseguin les traces de l’antiga muralla de la ciutat, d’aquesta manera s’aconsegueix una continuació al pla de barris del Centre Històric. Com molts altres centres històrics europeus, la seva trama viària és irregular i de topografia accidentada, i les cases originàries ocupaven parcel·les mínimes, excepció feta dels espais edificats per a usos religiosos i institucionals. Malgrat que el Portal de la Magdalena i el barri del Noguerola estan situats al bell mig de Lleida i es troben limitats per un eix comercial important per a la ciutat i la seva província, els establiments comercials de proximitat, destinats al cobriment de les primeres necessitats, gairebé no existeixen a l’interior de la zona, i en aquests moments no superen la desena, ja que han anat tancant de forma progressiva. El deteriorament del barri, unit al tancament per ruïna de molts edificis que acollien en els seus baixos comerços adreçats al consum, i la jubilació de comerciants del barri sense generar traspassos dels negocis, ha fet que la població de l’àrea escollida del Barri de la Magdalena – Noguerola no tingui en aquest moment cobert l’accés al comerç de proximitat. Per contra, es produeix una progressiva obertura de locutoris i comerços d’immigrants, que si bé abasteixen el consum a les seves comunitats, la població autòctona no els utilitza. El barri del Portal de la Magdalena - Noguerola concentra, segons dades del padró municipal continu de Lleida (a 31/12/2008), una població d’11.695 habitants, volum que representa un 8% de la població de la ciutat. Un 16% dels nuclis familiars d’aquest barri és atesa pels Serveis Socials de la zona, percentatge que està 4 punts per sobre del de la ciutat que és d’un 12%.És una zona on es produeix concentració de població en risc d’exclusió social, o que ja es troba patint situacions de marginació. Tot i que el barri concentra només el 8% de la població de la ciutat, es troben famílies amb problemàtiques de Lleure del barri del 16% del total de la ciutat, així com 14% de les famílies amb problemàtiques d’habitatge i d’estudis també són d’aquest barri de la ciutat. Així doncs, es pot afirmar que al Portal de la Magdalena – Noguerola de Lleida hi resideix un volum molt important de població afectada per pobresa econòmica, dèficits en l’accés a l’ocupació, a l’educació, a l’habitatge digne, amb manca de capacitat psicofísica, fortes dificultats en les relacions familiars i socials i un nivell de formació precari.